Sr.No. Name of Students Percentage Year
1 JADHAV OMKAR MARUTI 88.29 First year Electrical Engineering
2 BIRHADE SWAPNIL PRAKASH 83.86
3 NANGARE SHRAVANI GANESH 82.29

 

Third Year Electrical Engineering

Sr.No.  Name of student Marks (%)
1 URANE KEDAR RAGHUVIR 90.30
2 BHUSARE JIGNESH SANIRAM 87.60
3 MALI PRATIK VIJAY 86.80

Second Year Electrical Engineering

Sr.No.  Name of student Marks (%)
1 BARTAKKE DHANASHREE SUNIL 90.00
2 HARSHALI BHUSHAN DESHMUKH 87.86
3 PAWAR AMEY CHANDRAKANT 87.62

First Year Electrical Engineering

Sr.No.  Name of student Marks (%)
1 KSHIRSAGAR HEMANT ASHOK 90.00
2 SHIVANKAR MANJEET SUDAM 83.75
3 RAHUL SAWANT 80.00

Third Year Electrical Engineering

Sr.No.  Name of student Marks (%)
1 MULE SHWETA DATTATRAY 83.39
2 BHOSALE SWATI DATTATRAY 80.06
3 JADHAV HRISHIKESH DNYANDEV 79.94

Second Year Electrical Engineering

Sr.No.  Name of student Marks (%)
1 URANE KEDAR RAGHUVIR 84.67
2 BHUSARE JIGNESH SANIRAM 84.4
3 MALI PRATIK VIJAY 81.06

First Year Electrical Engineering

Sr.No.  Name of student Marks (%)
1 PARTH SABLE 75.50
2 LAXMAN MOTE 68.25
3 VICKY GIRI 67.38

Third Year Electrical Engineering

Sr.No.  Name of student Marks (%)
1 TUPE MADHURI TANAJI 79.63
2 GUJAR OMKAR PRADIP 78
3 JAWALKAR RITESH SHIVAJI 76.25

Second Year Electrical Engineering

Sr.No.  Name of student Marks (%)
1 MULE SHWETA DATTATRAY 84
2 JADHAV HRISHIKESH DNYANDEV 82.47
3 BHOSALE SWATI DATTATRAY 80.24

First Year Electrical Engineering

Sr.No.  Name of student Marks (%)
1 MR.POTDAR VYANKATESH S. 79.29
2 MR.MALI PRATIK V. 79.14
3 MR.KHURD PRASAD G. 70.43